ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Zulkir Kazijas
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 22 January 2012
Pages: 434
PDF File Size: 18.60 Mb
ePub File Size: 17.41 Mb
ISBN: 961-9-95035-337-6
Downloads: 22359
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Takazahn

One challenge facing government agencies, law firms and their clients is the conversion of large numbers of legend files to pdfa. To that end the archiefwet introduces different levels of supervision. Het verlenen van toestemming aan werknemers van 60 jaar om dagelijks een half uur korter te werken.

Het bepalen van onderzoeksthema’s en onderzoekprojecten, nader uit te werken binnen het onderzoekinstituut of de -school. Nadere voorwaarden voor benoembaarheid van leden van het college zijn gegeven in het Uitvoeringsbesluit O.

Het verplichten van een werknemer van de universiteit tijdelijk andere 1995 te verrichten. Archiefwet the purpose was to gain insight into the method of operation; and what might be needed to be able to observe the requirements of the Archive Act. Het voorbereiden en opstellen van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen.

De archiefwet in trefwoorden – Google Books

Het bekend maken van rechten en verplichtingen van studenten, voortvloeiende uit bepalingen bij of krachtens de wet. Tijdens het driehoeksoverleg was, op voordracht van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, op een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Functional design for a digital depot state archives service the hague Het vaststellen van een regeling inzake de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van degenen die bij het instituut of de school werkzaam zijn.

Het adviseren van de universiteitsraad ingeval van voordracht tot tussentijds ontslag van de rector magnificus. Het faculteitsbestuur brengt over zijn bevindingen verslag uit aan de faculteitsraad.

  LEVOXIN BULA PDF

Basisselectiedocument beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten Toon wetstechnische informatie.

Op 25 mei bracht de RvC advies uit kenmerk arc Het besluiten dat de Wet op de ondernemingsraden al dan niet van toepassing is op de universiteit. In het basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren en op termijn te vernietigen documentaire neerslag. De procedure die gevolgd gaat worden bij de voorbereiding en de uitvoering van de reorganisatie. In het WHW-artikel is geen onderscheid gemaakt tussen kwaliteitszorg voor onderzoeks- en onderwijstaken.

Rijksarchief (Nederland) – Wikipedia

Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs is een systematisch geordende verzameling gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de instellingen voor hoger onderwijs worden verzorgd. Tevens valt hier onder het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten tot afwijzing of andere besluiten met de inschrijving en inning van cursusgelden samenhangend. A second aspect of the decision for a certain strategy depends on the requirements of the future user.

Het is de faculteitsbesturen vrij om een dergelijke commissie in te stellen.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands

Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van het Faculteitsreglement. The Archiefdet Heritage Inspectorate aims to realise good quality management and preservation of public records and cultural heritage. Het beslissen op beroepen van het college van bestuur of de raad van bestuur van archkefwet academische ziekenhuis ten aanzien van besluiten van de ander, die geacht worden in strijd te zijn met de gezamenlijke belangen. De samenwerking kan informeel gebeuren of op formele afspraken zijn gebaseerd.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaalt als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis ardhiefwet de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’.

Wettelijke adviesverplichtingen zijn er voor besluiten betreffende te ontwikkelen opleidingen en de hoofdlijnen van die opleidingen, de instelling dan wel opheffing van regionale studiecentra, voor het beleid ten aanzien van voorzieningen voor studenten en beleid ten aanzien van verwijdering van studenten van de OU en voor de studiebegeleiding en het functioneren van de regionale studiecentra. Bij de KUN is het college van arfhiefwet ook qrchiefwet tot het doen van voorstellen voor het ontslag van de rector magnificus.

  LAS SERGAS DE ESPLANDIN PDF

Het regelen en implementeren van faciliteiten ten behoeve van collectieve studentenvoorzieningen. Het vaststellen en implementeren van beleid ten aanzien van de bijzondere signatuur van de universiteit.

archiefwe Onder de actor het college van bestuur vallen ook de onder dat college ressorterende diensten. Het instemmen met besluiten van de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis, die belangrijke implicaties hebben voor de taakstelling van de Universiteit. Bij enkele universiteiten stelt de faculteitsraad het reglement van de vakgroep vast, bij andere doet het vakgroepbestuur dit zelf.

Het treffen van voorzieningen voor studie- en studentenbegeleiding bij opleidingen van de tweede fase. Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit.

Archiefwet 1995

Het stellen van nadere regels archietwet tegemoetkomingen en vergoedingen voor leden van bestuursorganen, commissies en colleges. Het, in bijzondere gevallen toekennen van een toelage op grond van uitstekende kwaliteit. Voor aansluiting van het bevoegd gezag op het omgevingsloket online geldt een beperkt aantal laagdrempelige technische en organisatorische aansluitvoorwaarden.

Het, na advies van de commissie colloquium doctum, verlenen van toelating tot de studie. Ook correspondentie met studenten door studiebegeleiders valt hieronder.

Eens in de twee jaar vindt een ‘zware’ beoordeling plaats, archiefewt een lichte beoordeling.

Author: admin