BORANG SPK JKR PDF

The New Borang JKR A (Rev. 1/). Home · The The list of Roof Trusses Manufacturer Company registered with JKR. laporan jkr. laporan jkr. SPK JKR. The New Borang JKR A (Rev. 1/). PWD Form SPK JKR Trusses JKR. The list of Roof Trusses Manufacturer Company registered with JKR. The list of Roof Trusses Manufacturer Company registered with JKR laporan jkr. laporan jkr. SPK JKR · Jkr Moss Code v JKR DESIGN

Author: Moogukazahn Mugrel
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 13 April 2007
Pages: 138
PDF File Size: 14.12 Mb
ePub File Size: 2.36 Mb
ISBN: 578-9-33028-732-2
Downloads: 94293
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashizahn

Jabatan Kerja Raya | Jabatan Kerja Raya Malaysia

Pegawai Penguasa tidak dibenarkan jkrr apa-apa arahan berhubung dengan kecacatan selepas Jadual Kecacatan dikeluarkan atau selepas 14 hari tamatnya Tempoh Liabiliti Liabiliti Kecacata n mengikut mana yang terkemudian. Pihak kerajaan akan membuat membuat potongan potongan sekiranya berlaku boang perlanggaran kontraktor terhadap obligasinya. Sekiranya Kontraktor tidak hadir atau cuai, pengukuran tetap wpk oleh P. Kes Kemungkiran Jika kontraktor melakukan kemungkiran mengenai mana-mana satu atau lebih daripada perkara berikut: Kerajaan memberi amaran sebelum kerja tamat kepada kontraktor atas kemungkiran dalam tempoh 14 hari supaya kontraktor dapat mengambil langkah sewajarnya.

Amaun yang akan dibayar kepada Kontraktor berkenaan dengan kerja tersebut hendaklah ditentukan dengan mengukur semula dan menilai ke atas Kerja apa-apa perubahan yang dibenarkan atau disahkan kemudiannya oleh P. Huraian fasal 17 Pematuhan Kepada Ordinan Kerjadll.

Semua arahan yang melibatkan perubahan kerja hendaklah diberi secara bertulis samada arahan tersebut dikeluarkan secara lisan terlebih dahulu ataupun tidak.

borxng P adalah seseorang yang paling berkuasa ditapakbina. Huraian Fasal 32 32 subfasal a Kecederaan Kecede raan kepada kepada diri Kontraktor hendaklah bertanggungjawab keatas apa-apa kerosakan, perbelanjaan, liabiliti, kerugian, tuntutan atau prosiding yang ya ng berbangkit disisi common law atau statut berkenaan dengan kecederaan diri atau kematian dalam perlaksanaan perlaksanaan kerja ini.

Dalam kerja yang tersebut penilaian akan dibuat terhadap perubahan samada perlu ditambah atau dikurangkan terhadap Jumlah Harga Kontrak J. Dibawah Fasal ini, P. Sub Fasal b Syarikat Insuran tersebut borahg diluluskan oleh Pegawai Penguasa dan menjadi kewajipan kontraktor kontraktor untuk mengemukakan polisi-polisi polisi-polisi dan resit-resit resit-resit dengan premium yang telah dibayar.

  KANDA SASTI KAVASAM PDF

Insuran tersebut turut merangkumi skop kerja yang yang melibatkan subkontraktor dinamakan atau selainnya. Segala penafsiran kontraktor dari segi 3 ketepatannya adalah diatas diatas risiko kontraktor kontraktor sepenuhnya. Ianya dikenakan kerana kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja setelah tamat tempoh kontrak atau setelah tamat Tempoh Lanjutan Masa atau sehingga pada tarikh siap yang telah diberikan oleh Pegawai Penguasa yang mana sepatutnya pada pendapat Pegawai Penguasa kerja tersebut telah disiapkan.

Huraian Fasal 24 subfasal a Kuasa memberi arahan dan pengesahan kemudiannya Semasa kerja dalam pembinaan ianya mungkin diubah atau berubah untuk kesesuaian kesesuaian dengan tapak bina atau kehendak-kehendak piawaian terbaru ataupun untuk menampung kekurangan dala m rekabentuk atau apa-apa apa-apa perubahan yang diperluka n. Setelah perakuan tersebut diluluskan salinan asal hendaklah dihantar kepada kontraktor, satu salinan mengenai nya mestilah diedarkan diedar kan kepada pihak-pihak pihak-pihak tertentu terte ntu seperti mana yang bkrang dalam dala m perakuan dan juga ditambah kepada yang berikutnya.

Remember me Forgot password? Jl 8 jkr jl8. Walau bagaimanapin yujuan utamaadalah untuk memastikan obrang tersebut disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Nombor Pendaftaran LJM iii. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Senarai ini akan dikemaskini dari masa ke masa dan boleh diakses di laman web www. Walaupun terdapat sedikit kekecutan atau ketidaksempurnaan tetapi t etapi tidak mengurangkan keselesaan penggunanya. Nama dan Alamat Perekabentuk: Perakuan Kontraktor Utama Adalah saya Kontraktor Utama projek ini yang memohon untuk menggunakan kekuda pasangsiap seperti butiran di atas, mengakui bahawa saya adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembekalan, rekabentuk dan pemasangan kekuda pasangsiap tersebut.

Tensile Strength MPa Min. Sub fasal b Keputusan Pegawai Penguasa mengenai salah satu pertelingkahan diatas hendaklah mengikat kedua-dua pihak hingga siap kerja.

Setelah siap kerja bar ulah perkara tersebut boleh dirujuk kepada penimbangtara.

Listing Roof Trusses JKR

Huraian Fasal 33 subfasal a Mengambil insurans Sebelum memulakan memulakan apa-apa apa-apa kerja dibawah Kontrak Kontrak ini, kontraktor hendaklah mengambil dan menyenggarakan mengawasi dan menyemak apa-apa insuran yang yang perlu diambil diambil olehnya. M Class 2 For base metal thickness less than or equal to 1.

Pegawai-pegawai yang berkuasa mengesahkan Perakuan Lanjutan Masa: Remember me Forgot password? Jika arahan lisan lisan dikeluarkan ianya mestilah membuat pengesahan bertulis menurut Fasal 5 c. Pancang tanda adalah adalah sempadan bagi sesuatu kawasan atau tanda aras bagi sesuatu ketinggian. Perakuan tersebut mengesahkan bahawa pembuatan dan pemasangan xpk telah disiapkan dan kerja telah dibuat selaras dengan lukisan pembinaan dan penentuan yang telah dikemukakan terdahulu.

  INFORME LEUCHTER PDF

Kontraktor atas kosnya sendiri akan memperbaiki kecacatan atau ketidaksempurnaan dalam masa yang berpatutan tetapi tidak lebih dari tiga 3 bulan selepas penerimaan jadual blrang. Ketua Pengarah Kerjaraya 2. Mohd Rosdi Yusoff Tel: Sub Fasal a Kontraktor hendaklah mengambil insurans atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktor terhadap kerugian dan kerosakan oleh sebab kebakaran, petir, letupan, ribut, taufan, banjir,tanah menurun, tangki air pecah atau melimpah, radas atau paip, kapal udara dan alat-alat bofang lain atau artikel yang gugur dari kapal udara, rusuhan dan kekacauan awam, semua kerja dan semua bahan yang diletakkan di tempat kerja.

Kontraktor hendaklah mengemukakan kepa da P. K Pusat Khidmat Kontraktor.

borang setara JKR (contract procedure) – PDF Free Download

Nama dan Alamat Pemasang Bertauliah: Your consent to our cookies if you continue to use this website. Kontraktor henda klah mengemukakan baucar, resit bogang buku gaji dan bahan yang yang digunakan digunak an kepada P. Batten b Sp, Class 2 For base metal thickness less than or equal to 1. Ia merupakan syarat terdahulu sebelum memulakan kerja.

K hendaklah dibuat jika terdapat kerjakerja perubahan. Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P. Untuk mengelakkan masalah yang mungkin berlaku dan berisiko tinggi.

The New Borang JKR 203A (Rev. 1/2010)

Menjadi tugas Kontraktor untuk mengemukakan kepada p. Huraian Fasal 30 b Takrif dan pembayaran Wang Peruntukkan Sementara Wang Peruntukkan Sementara adalah sejumlah wang yang diperuntukan bagi kerja atau bekalan barang-barang atau bahan yang sama sekali tidak diramal, ditetapkan atau dihuraikan semasa dokumen tender dikeluarkan.

Sub fasal a Perkara yang menyebabkan menyebabkan Pegawai Penguasa P enguasa mengambil tindakan: Contohnya Contohnya pemendapan tanah yang boleh mengakibatkan mengakibatkan keretakan pada dinding bangunan disebabkan pembinaan pada tapak tanah gambut. Dokumen-dokumen lain yang dimaksudkan itu ialah seperti berikut:

Author: admin