FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Akinogore Dasar
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 23 August 2018
Pages: 225
PDF File Size: 15.96 Mb
ePub File Size: 2.98 Mb
ISBN: 307-2-43502-979-2
Downloads: 87152
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gozilkree

Faktorska analiza glavnih komponenata se provodi na potpunoj korelacijskoj matrici, na glavnoj dijagonali se nalaze jedinice ime se ukljuuje ukupna varijanca.

Primjermoe se provjeriti pomou matrine algebre. Dvije su osnovne skupine metoda: Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju. Analixa stvari je bio specificiran samo jedan faktor, a drugi se faktor sastojao od niza faktora specifinih za svaku pojedinu varijablu Pretpostavlja se da su sve varijable unutar pojedine grupe visoko korelirane, te da su slabo korelirane s varijablama iz ostalih grupa.

An overview of the SPSS factor analysis Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Body composition analysis Analiza skadu ciaa Documents. Osnovni cilj analize je nauiti vie o povezanosti zadovoljstava u razliitim domenama, pronai broj faktora kojim se opisuju razliita podruja zadovoljstva i protumaiti njihovo znaenje.

Stoga izluene komponente sadre i specifinu varijancu. Definirati problemUtvrditi koje i koliko izvornih varijabli e se analiziratiUtvrditi metrika svojstva varijabliOdabrati veliinu uzorka Ispitati prikladnost podataka za primjenu FA.

In order to assess whether factor analysis is S obzirom na vrijednosti koje se nalaze na glavnoj dijagonali korelacijske matrice razlikuju se potpuna i reducirana korelacijska matrica. U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su glavne komponente predoene kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci.

  BOSE PANARAY 502A PDF

Confirmatory factor analysis CFA of first order factor Razlike izmeu faktorske analize zajednikih faktora i faktorske analize glavnih komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije ukupne varijance.

Faktorska analiza – Ante Fulgosi – Google Books

Nije iznenaujue da prvi factor ima najvea faktorska optereenja jer je poredak faktora definiran proporcijom ukupne varijance protumaene fkatorska faktorom. Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom.

U regresijskom modelu nezavisne varijable ije je mjesto u modelu 2. Rezultati za sve anketirane osobe zabiljeeni su uz pomo raunala i skalirani su tako da je prosjek za sva pitanja priblino jednak Faktorska analiza Factor Analysis.

Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Kovarijanca varijabli Xi i Xj: Ovisno o polaznoj matrici postoje brojne varijacije faktorskih modela. Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja?

Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2. Kod reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva se reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci. Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama.

Faktorska analiza Factor Analysis Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Tu je razlika izmeu faktorskog modela i modela multiple linearne regresije. Published on Jan View 43 Download 3.

Faktorska analiza

Matrica varijanci i kovarijanci vektora X: Pojam jednostavne strukture uveo je Thurstone da bi opisao uvjet kad su faktori oznaeni visokim optereenjima za neke varijable i malim za ostale. Faktorska analiza glavnih komponenata polazi od ukupne varijance, te se izlueni faktori zasnivaju na ukupnoj varijanci, dok faktorska analiza zajednikih faktora diferencira zajedniku i specifinu varijancu, te se izlueni faktori zasnivaju na zajednikoj varijanci.

  BUILDING SEARCH APPLICATIONS LUCENE LINGPIPE AND GATE PDF

Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents. Prije provoenja faktorske analize: Korelacijske matrice u faktorskojKorelacijska matrica osnova je provoenja faktorske analize, a sadri koeficijente korelacije izmeu aanliza varijabli. Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije.

Anketni upitnik sastoji se od 10 pitanja na koje je odgovaralo sluajno odabranih ispitanika. Pmm Faktorska Analiza Predavanje Documents. Pitanja varijable su mjerila zadovoljstvo poslom, hobijima, kod kue i qnaliza zadovoljstvo u nekim drugim podrujima ivota. Postoje razliiti naini procjene komunaliteta: Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije.

Faktorska analiza – Faculty of Science Repository

Nenad Suzic – Faktorska analiza Documents. Polazne pretpostavke i relacija 2. Type of factor analysis Exploratory factor analysis Analiza lunog drvenog mosta posebne konstrukcije Analysis of Faktorska analiza zajednikih faktora Faktorska analiza zajednikih faktora Osnova za provoenje faktogska analize zajednikih faktora je reducirana korelacijska matrica na ijoj se glavnoj dijagonali nalaze procjene komunaliteta.

Postoje razliite metode za provoenje rotacije faktora. Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue. Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Author: admin