HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Momi Mashakar
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 4 February 2007
Pages: 499
PDF File Size: 13.39 Mb
ePub File Size: 13.99 Mb
ISBN: 766-1-29652-860-6
Downloads: 62713
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogushicage

To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Ova tekuina je Hemijske osobine Hemijske osobine alkina su Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte.

Razne nafte sadre razliite koliine arena. Mogu da se izvre, ali ugljpvodonika relativno drastinim uslovima. Aromaticni ugljovodonici Download Report.

Najkarakteristinije supstitucione reakcije benzena su: Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: Komprimovanjem tog plina u rezervoarima u svrhu distribucije izdvajala se lagana tekuina. Ostatak nestalih ugljenikovih veza zauzimaju atomi hlora.

Aromaticni ugljovodonici

Za takvu strukturu kaemo da je rezonancioni hibrid ovih dviju rezonancionih struktura. Home Documents Aromaticni ugljovodonici.

Utvreno je da su sve veze izmeu ugljenikovih atoma u prstenu iste duine, ali ta duina ne odgovara ni duini jednostruke veze ni duini dvostruke veze, ve je negdje izmeu: Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: Kod bazena, svaka p orbitala moe da se bono preklapa sa obje susjedne p orbitale slika 1a.

Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, i to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika.

  BRICCIALDI CARNIVAL OF VENICE PDF

Njegova molekulska formula je C6H5-CH3, a strukturna formula je: Kada se benzen zagrijava sa vrelim rastvorom kalijum-permanganata, ne derivatu se nikakva reakcija jer je benzen postojan prema oksidacionim sredstvima i to ukazuje na njegovu stabilnost. Na rjeavanju problema njegove strukturne formule radili su mnogi hemiari i predlagali su razliite strukture: Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena.

UGLJOVODONICI by Jovanka Zivojnov on Prezi

Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. Nomenklatura aromatinih ugljovodonikaSvi aromatini ugljovodonici se imenuju prema IUPAC nomenklaturi i nazivaju se areni.

Preostali atomi su hlorni. Veoma brzo dolazi do izdvajanja bromovodonika. Prvu strukturu benzena postavio je njemai naunik Kekle koja se i danas koristi za prikazivanje benzena: Physical chemistry with biological applications.

Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni. Upotreba freona u aerosol-sprejnim kontejnerima je zabranjena u SADufljovodonika ih godina.

Hlorofluorougljenik — Википедија, слободна енциклопедија

A Najprostiji derivati benzena Toluen: C Adicione reakcije benzenaAdicione reakcije nisu karakteristine za benzen. Pod dejstvom svjetlosti i temperature, stiren moe da se polimerizuje u polistiren PS koji se koristi za izolaciju u radio tehnici i za proizvodnju kauuka.

Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole.

Pod tim uslovima vri se adicija 3 mola hlora i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: Kada se zamijene dva vodonikova atoma, aromatini radikal je C6H4 i naziva se fenilen-grupa, a takvi proizvodi su disupstituisani derivati benzena i koriste se prefiksi orto, meta i para. Takoe postoje i derivati benzena koji sadre tri supstituenta, to znai da su im zamijenjena tri vodonikova atoma.

  H8NA60FI DATASHEET PDF

Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim pritiscima i temperaturama.

Oni su izuzetno stabilni, inertni sastojci. Ugljovodoniika preklapanja postaje oblak od est -elektrona koji je pod uticajem svih est ugljenikovih atoma benzenovog prstena slika 1b. Published on Oct View 61 Download 3. Aromatini ugljovodonici su ciklini ugljovodonici kod kojih su ugljenikovi atomi povezani u benzenov prsten. Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika. Pri ovoj reakciji nastaje benzen-sulfonska kiselina: Kada se zamijeni samo jedan ugjlovodonika atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena.

Aromatini ugljovodonici su nerastvorljivi u kompleksu i lako se odijele, a zatim se etil-benzen isti destilacijom.

Hlorofluorougljenik

Epruveta se zatvori zapuaem kroz koji je postavljena dua staklena cijev i blago se zagrijava na vodenom kupatilu. Ugljovodonici i halofeni halogeni 2. Konzervirani sprejevi nose simbol opasnosti vrlo lako zapaljivo habanja. Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi. U tako pripremljenu smjesu za nitrovanje doda se 2 cm3 benzena u kapima.

Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika Primjenjuje se za sintezu antrahinskih boja i alizarina.

Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa.

Author: admin