KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Zolonos Muk
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 1 July 2004
Pages: 334
PDF File Size: 13.4 Mb
ePub File Size: 14.5 Mb
ISBN: 420-9-13201-927-8
Downloads: 70251
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztidal

File:Klassieke Mechanica.pdf

Om die posities te bepalen wordt een x-as naar beneden ingevoerd met nulpunt in de beginpositie van het schaaltje. Er wordt dus arbeid onttrokken aan de kist die uiteindelijk moet geleverd worden door de man die de kist duwt. Dit kan onder vorm van een antwoord op de vraag wat is de beweging als er een systeem van gegeven krachten werken of wat zijn de krachten die nodig zijn klaesieke een bepaalde beweging te bekomen.

Een gedempte slingerbeweging wordt een naar binnen cirkelende spiraal die eindigt in de oorsprong en daar blijft.

De magneten proberen de slinger gevangen te houden in hun magnetisch veld, maar, indien de slinger met voldoende beginsnelheid gelanceerd wordt, zal hij toch van het ene magneetveld in het andere bewegen en dat op een “chaotische” manier. De katrol wordt ideaal ondersteld zodat de spanning in het mechaniac aan beide zijden van de katrol lkassieke is.

  LA REBELDA DE PENSAR OSCAR DE LA BORBOLLA PDF

Astronomy and Computer Science. Er zijn dus 2 onbekenden in het probleem: Sommigen willen dat verrekenen door voor het gewicht van m 2 het gewicht van beide massa’s te verrekenen.

De kinetische energie van het mechannica blijft dus constant. Er is dus een normale versnelling die naar het centrum van die cirkel gericht is.

Voor de som van de krachten krijgt men:. Eens voorbij die stand wordt het afgeremd door de veer, omdat de kracht van de veer dan groter is dan 3 N. En daar de kinetische energie het kwadraat van de snelheid bevat, houdt ze geen rekening met de richting van de snelheid. Added example off calculation of centroid by subtraction. Een lijstje van interessante sites kan men vinden op http: Men kan echter ook een grafiek maken van de snelheid of de impuls in functie van klassieje positie.

Begrippen als draai-impuls, traagheidsmoment en de relatie tussen behoudswetten en symmetrie zullen hierbij aan bod komen. Een positieve component betekent een rotatie in tegenwijzerzin van x- naar y-as.

Een som is commutatief volgorde van de termen heeft geen belang en kan zoveel termen mechanoca als mechanuca wil. Arbeid en energie worden uitgedrukt in Joulesymbool J.

klassieke mechanica – English translation – Dutch-English dictionary

Hubert dot Christiaen at telenet dot be. Dit is de eerste stap in het vrijmaken van het voorwerp. Snelheid voor de botsing: Er mogen dus twee onbekenden in voorkomen. Dit is rechtstreeks de integraal van beide leden van de wet van Newton tussen een beginogenblik, hier met index “init” van “initieel”, en een eindogenblik, hier met index “fin” van “finaal”.

  BRAVILOR HWA 20 PDF

Wanneer aan beide einden van de veer getrokken wordt, moet men bedenken dat de beide veerkrachten gelijk maar tegengesteld moeten zijn omwille van het 3e postulaat en het feit dat de massa van de ideale veer nul is. De tweede term is een constante en heeft geen belang. Er bestaan op internet heel wat simulaties van botsingen. De arbeid die onttrokken wordt aan de kist zal vooral gaan naar wrijvingswarmte en dus als mechanische energie verdwijnen uit het systeem.

Qua dimensie komt dit dus overeen met een moment met eenheid Klasdieke, Newton-meter. Dan staat er dat voor de projecties op die richting de eindtoestand nog gelijk is aan de begintoestand of m. Deze formulering is algemener en is ook toepasselijk in situaties waar de massa niet constant blijft, zoals bv. Met de formule voor de snelheid in functie van de positie zie remweg.

Dan kijkt men alleen klassidke de zin van de vector t. Dutch Wikibooks Classical mechanics. Alhoewel de inwendige krachten in paren voorkomen, is het niet altijd zo dat de verplaatsing van het aangrijpingspunt van de actie- en reactiekracht dezelfde is. In dit geval moet men voor de eerste vraag positief antwoorden.

Een man op een hangend platform trekt zichzelf omhoog.

Author: admin