MAJALIS KHASSIDA PDF

MES ÉCRITS FONT PARVENIR L’ADORATEUR DE DIEU DANS L’ENCEINTE SCELLÉE SANS RETRAITE SPIRITUELLE ET ALLAH M’A PÉRENNISE COMME . Telechargement des khassidas en version Audio (Hizbout Tarqiyah, HTDKH, Gassama), PDF,transcription, française, des livres de jurisprudence, des hadiths.

Author: Mogami Jukora
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 24 July 2013
Pages: 499
PDF File Size: 3.16 Mb
ePub File Size: 8.45 Mb
ISBN: 386-1-88828-894-3
Downloads: 85959
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikaktilar

Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru.

Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru.

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru.

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru.

Téléchargement.

Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru.

Lahu tubtu min aybil lhassida likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu khassiea Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru.

  HOW TO CONVERT ORCAD DSN FILE TO PDF

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. More in this category: Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Se souvenir de moi. Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru.

Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru.

Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru.

Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Kajalis watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man khawsida ilayhi umuuru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru.

  ALBENIZ CAPRICHO CATALAN PDF

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru.

F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru.

Khassida ” Assirou ” en Phonétique – Toubamajalis

Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu khadsida Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru.

Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru.

Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru.

Author: admin